Senagat lazer enjamlary

Erkekler-BW6022 Doly örtülen görnüş, Turbany kesmek goşundyly plastinka lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

MEN-BW6022 polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we beýleki metal plitalary we turbalary kesip biler.


Önümiň jikme-jigi

Erkekler doly örtülen görnüş, turba kesmek goşundyly plastinka lazer kesiji maşyn.Kwadrat turba, tegelek turba we plastinka bir enjam bilen kesilip bilner, bu bolsa çykdajylary we ýeri tygşytlaýar.Doly örtülen görnüşiň görnüşi, kesiş wagtynda tozanyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler, ussahanany has arassa edip biler.Sideeke-täk açylyş tertibi, iýmitlendirmek we kesiş ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin amatly.CNC ulgamynyň işi ýönekeý we operator üçin öwrenmek aňsat, bir işçi bir wagtyň özünde 2-den gowrak maşyn işledip biler.Tabagy kesmek tamamlanandan soň derrew başlaň we saklaň, enjam awtomatiki usulda durar, wagt we güýji tygşytlar we has ygtybarly önümçilik.

MEN-BW6022 polat, poslamaýan polat, alýumin, mis we beýleki metal plitalary we turbalary kesip biler.Pnewmatik gysgyç, öň we yzky doly servo sürüjisi bilen, pes ses, ýokary tizlik we ýokary takyklyk aýratynlyklary bilen guýruk materialyny, sazlanylýan tizligi, amatly işlemegi tygşytlaýar.Şol bir wagtyň özünde, akylly we hünärli plastinka we turba kesmek programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan asyl import edilen esasy bölekleri, ýokary durnuklylygy, uzak ömri ulanmak, operatorlaryň hünär bilim talaplaryny azaldýar, ýönekeý we düşünmek aňsat, çeýe gaýtadan işlemek, howpsuz we amatly işlemek .Mundan başga-da, müşderilere içerki önümçiligi we inwentar dolandyryşy we daşarky gowşuryş dolandyryşyny amala aşyrmak üçin akylly senagat MES ulgamy bilen hyzmatdaşlyk edip biler.Highokary takyklyk kesiji kellä we pes inertiýa bilen takyk çiş, ýokary kesiş takyklygy, çalt tizlenme we durnukly kesiş hili bilen.Ykjam dizaýn, az ýer tutýan ýer, az çykdajyly, maýa goýumlaryndan çalt girdeji.Kesişýän çyzyklary we dürli diametrli turbalary kebşirläp biler.Turbany, polat gurluşyny we turbageçirijini hünär taýdan öndürmek üçin iň gowy saýlaw.Fitnes enjamlary pudagynda, öý senagatynda, awtoulag zapas şaýlary senagatynda, gurluşyk maşynlary pudagynda we ş.m. durnukly hyzmat professional turba öndürijiler, polat gurluşy we turbageçiriji öndürijiler üçin ýokary netijelilik we arzan baha.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň