Çili lososynyň Hytaýa eksporty 260,1% ýokarlandy!Geljekde ösmegini dowam etdirip biler!

Çili lososynyň Hytaýa eksporty 260,1% ýokarlandy!Geljekde ösmegini dowam etdirip biler!

3

Çili Salmon Geňeşi tarapyndan neşir edilen maglumatlara görä, Çili 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde takmynan 164,730 metrik tonna ekerançylyk lososyny we 1,54 milliard dollarlyk alabalyk eksport etdi, göwrümi 18,1%, gymmaty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 31.2% ýokarlandy. .

Mundan başga-da, bir kilogram üçin ortaça eksport bahasy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,4 kilogramdan 11,1 göterim ýokarydy ýa-da bir kilogram üçin 9,3 ABŞ dollarydy.Çili losos we alabalyk eksport bahalary pandemiýadan öňki derejeden ep-esli ýokary bolup, Çili lososyna bolan global islegi görkezýär.

Empresas AquaChile, Cermaq, Mowi we Salmones Aysen-den ybarat Salmon topary, soňky hasabatynda pandemiýanyň täsiri sebäpli 2019-njy ýylyň soňky çärýeginden 2021-nji ýylyň birinji çärýegine çenli yzygiderli peselenden soň, munuň şeýle bolandygyny aýtdy. balyk eksportynyň yzygiderli altynjy çärýegi.“Eksport, eksport edilýän bahalar we göwrümler boýunça gowy işleýär.Şeýle hem, losman eksportynyň bahasy öňki möwsüm bilen deňeşdirilende birneme peselendigine garamazdan ýokary bolmagynda galýar. "

Şol bir wagtyň özünde, geňeş ýokary inflýasiýa we ýokary önümçilik çykdajylaryndan, ýangyjyň bahasynyň ýokary bolmagy we entek doly çözülmedik köp sanly maddy-tehniki kynçylyklar bilen häsiýetlendirilýän "bulutly we üýtgäp durjak" gelejek barada duýduryş berdi.Bu döwürde çykdajylar, esasan, ýangyjyň bahasynyň ýokarlanmagy, maddy-tehniki kynçylyklar, transport çykdajylary we iýmit çykdajylary sebäpli ýokarlanmagyny dowam etdirer.

Geňeşiň habaryna görä, losos iýmitiniň bahasy geçen ýyldan bäri takmynan 30% ýokarlandy, esasan ösümlik we soýa ýagy ýaly maddalaryň bahasynyň 2022-nji ýylda rekord derejä ýetjekdigi sebäpli.

Geňeş global ykdysady ýagdaýyň gitdigiçe üýtgäp durýan we näbellilige öwrülendigini, munuň hem losos satuwymyza gaty täsir edýändigini aýtdy.Öňkülerden has köp, işimiziň yzygiderli we bäsdeşlige ukyply ösüşini öňe sürmäge mümkinçilik berýän uzak möhletli ösüş strategiýalaryny ösdürmeli, şeýlelik bilen Çiliniň günortasynda ösüşi we iş üpjünçiligini ösdürmeli.

Mundan başga-da, Çiliniň prezidenti Gabriel Borrik ýakynda losos ekerançylyk kanunlaryna täzeden garamak meýilnamalaryny mälim etdi we balykçylyk kanunlaryna has giňişleýin özgertmeler girizdi.

Çiliniň balykçylyk ministriniň orunbasary Julio Salas hökümetiň balykçylyk pudagy bilen “kyn gepleşikleriň” bardygyny we kanuny üýtgetmek üçin 2023-nji ýylyň martynda ýa-da aprel aýynda Kongrese kanun taslamasyny hödürlemegi meýilleşdirýändigini, ýöne teklip barada jikme-jik maglumat bermändigini aýtdy.Täze suw hojalygy kanuny 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde Kongrese hödürlener. Mejlisiň çekişme etabynyň dowam etjekdigini aýtdy.Çiliniň losos pudagy ösüşi üpjün etmek üçin göreşdi.Hökümetiň statistikasyna görä, şu ýylyň ilkinji sekiz aýynda losos önümçiligi 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9,9% pes boldy.2021-nji ýylda önümçilik hem 2020-nji ýyldakydan pes.

Balykçylyk we suw hojalygy boýunça geňeşçi Benýamin Eyzaguirre ösüşi dikeltmek üçin daýhanlaryň iş toparlary ulanylmaýan rugsatlardan has köp peýdalanmagy we girdeji gazanmak üçin tehniki kämilleşdirmeleri durmuşa geçirip biljekdigini aýtdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şu wagta çenli Çiliniň losos söwdasynyň 45,7 göterimi bar we bu bazara eksport mukdary 5,8 göterim, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 14,3 göterim ýokarlap, 698 million dollar bolan 61,107 tonna ýetdi.

Sogan önümleriniň umumy satuwynyň 11,8 göterimini emele getirýän Japanaponiýa eksporty hem üçünji çärýekde degişlilikde 29,5 göterim we 43,9 göterim ýokarlap, 181 million dollar bolan 21119 tonna ýetdi.Çili lososynyň ikinji nokady.

Braziliýa eksport mukdary 5,3%, gymmaty 0,7% peselip, 187 million dollar bolan 29,708 tonna çenli azaldy.

Russiýa 2022-nji ýylyň birinji çärýeginiň başyndan bäri Ukrainanyň çozmagy netijesinde ýüze çykan peseliş tendensiýasyny bozup, Russiýa eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 101,3% ýokarlandy. eksport, Russiýa-Ukraina krizisinden öň 2021-nji ýylda 5,6% -den ep-esli azaldy.

Çiliniň Hytaýa eksporty kem-kemden dikeldi, ýöne wirusdan bäri pes bolmagynda galýar (2019-njy ýylda 5,3%).Hytaý bazaryna satuwlar 260,1% we göwrümi we bahasy 294,9% artyp, 73 million dollar bolan 9,535 tonna ýa-da jemi 3,2% ýokarlandy.Hytaýyň epidemiýa garşy gözegçiliginiň optimizasiýasy bilen Çili lososynyň Hytaýa eksporty geljekde ösmegini we epidemiýadan öň derejesine gaýdyp biler.

Sözümiň ahyrynda, Atlantik losos Çiliniň eksport edilýän esasy ekerançylyk görnüşidir, umumy eksportyň 85,6% -ini ýa-da gymmaty 1,34 milliard ABŞ dollary bolan 141 057 tonna.Bu döwürde koho losos we alabalyk satuwy degişlilikde 132 million dollar 176,89 tonna we 63 million dollar 598,38 tonna boldy.


Iş wagty: Noýabr-17-2022