Senagat lazer enjamlary

Z-MEN-PLUS Ultra ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Z-MEN-PLUS Ultra ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn, esasan ýokary derejeli müşderiler üçin düzülen Y-MEN-iň kämilleşdirilen görnüşi.


Önümiň jikme-jigi

Z-MEN-PLUS Ultra ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn, esasan ýokary derejeli müşderiler üçin düzülen Y-MEN-iň kämilleşdirilen görnüşi.Has ýokary kesiş takyklygy, has çalt kesiş tizligi, has aňsat işlemek we arzan çykdajy aýratynlyklary bar.Lazer güýji: 8000w-20000w.

Z-MEN-PLUS, Ultra ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn, alýumin çarçuwasy awiasiýa alýuminiý guýma önümlerinden ýasalýar we ýokary berklikde we durnukly bolmagy üçin ýokary temperaturada dykylýar.Iki gezek sanly hereketlendiriji, geçiriş zynjyryny gysgaldýar, ulgamyň inersiýasyny ep-esli peseldýär, ýokary dinamiki öndürijilik bilen çalt hereket edýär we iş bölegini ýokary tizlikde çylşyrymly kontur bilen kesip bilýär.öňdäki demir ýol dizaýny, tizlenmäni hasam güýçlendiriň, has çalt, has durnukly, deformasiýa aňsat däl we has takyklygy.

Europeanewropa prosesi standart maşyn düşegi, doly howpsuzlyk gorag ulgamy, lazer radiasiýasyndan doly izolirlenen, paralel wyklýuçatel platformasyny ulanyp, 15 sekundyň içinde doly wyklýuçatel, gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

düzediş üçin hünärmen tehniki topary, enjamlaryň durnuklylygy has ýokary, kesmegiň hili has gowy, kesiş tizligi has çalt.Daşary ýurtdan getirilýän ýokary öndürijilikli esasy komponentler, geçiriş ulgamynyň ýokary netijeliligini gazanmak üçin saýlanýar.Custöriteleşdirilen ösen ýokary derejeli akylly awtobus ulgamy, durnukly we ygtybarly, ýerleşdirmek aňsat, düzeltmek aňsat, funksiýalara baý, öndürijiligi ajaýyp we ş.m. modully, şahsylaşdyrylan, awtomatiki, maglumat esasly çözgütleri goldaýar we üpjün edýär.

Professional tehniki topary düzetmek, enjamlaryň durnuklylygy has ýokary, kesmegiň hili has gowy, kesiş tizligi has çalt.Daşary ýurtdan getirilýän ýokary öndürijilikli esasy komponentler, geçiriş ulgamynyň ýokary netijeliligini gazanmak üçin saýlanýar.Customöriteleşdirilen ýokary derejeli akylly awtobus ulgamy durnukly, ygtybarly, ýerleşdirmek aňsat, düzeltmek aňsat, funksiýalara baý we öndürijiligi ajaýyp.Modully, şahsylaşdyrylan, awtomatlaşdyrylan, maglumat esasly çözgütleri goldaýar we üpjün edýär.Onuň maşyn düşegi awtomatiki ýaglaýyş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr, bu tehniki hyzmatyň bahasyny we wagtyny ep-esli azaldar.

Güýçli alýumin garyndy şöhlesiniň guýma kemçilikleri we ýokary gurluş netijeliligi ýok.Lighteňil agramly we ýokary berklikli şöhle gurluşy amala aşyrylýar.Pes agyrlyk merkezi we ýokary berkligi bolan şöhle gurluşy aşa ýokary tizlenmä çydap biler we dizaýn takyklygyny saklap biler.

Öň wyklýuçatel iş stoly, ulanyjy kesiş ösüşini we plastinka taýýarlanyşyny şol bir wagtyň özünde iş ýerinde özleşdirip biler we ýygy-ýygydan ýöremegiň zerurlygy ýok.

Gurlan garaşsyz egzoz turba ulgamyny, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, güýçli howa siňdiriş, tozany netijeli aýyrmak, önümçilik prosesinde uçýan tüsse çykmazlygy, howpsuz önümçiligi üpjün etmek, şol bir wagtyň özünde maşyn düşeginiň ýyladyş täsirini ep-esli azaldar.Akylly induksiýa süýşýän gapynyň özboluşly dizaýny, adam maşyn interfeýsine eýe, boş ýer tygşytlaýar we tehniki hyzmat, gözden geçirmek we saýlamak üçin has amatlydyr.

Elektrik dolandyryş şkafy sowadyjy we adaty temperaturany saklaýan ýokary takyklykdaky hemişelik temperatura we çyglylygy dolandyrmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr, atomizasiýa täsiriniň we fokus süýşmeginiň öňüni alyp biler, enjamyň durnukly öndürilmegini üpjün edip biler, netijeli kepillendirer lazeriň netijeli we durnukly işlemegi we lazeriň hyzmat möhletini uzaltmak.

Z-MEN-PLUS1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň