Biz hakda

Biz hakda

Jingyuzhou, Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýän, dinamiki we innowasiýa akylly tehnologiýa kompaniýasy.Öňdebaryjy lazer tehnologiýasy, ajaýyp dolandyryş ulgamy, amatly logistika artykmaçlyklary, satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen sebitleýin artykmaçlyklara, zehin artykmaçlyklaryna we baý kärhana dolandyryş tejribesine daýanmak bilen, gözleg we önümçilikde ýöriteleşýäris. , akylly lazer kesiji enjamlary, akylly lazer kebşirleýiş enjamlaryny, akylly lazer örtük enjamlaryny, akylly lazer arassalaýjy enjamlary we olaryň böleklerini satmak we satmak.

Jingyuzhou, Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýän, dinamiki we innowasiýa akylly tehnologiýa kompaniýasy.Öňdebaryjy lazer tehnologiýasy, ajaýyp dolandyryş ulgamy, amatly logistika artykmaçlyklary, satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen sebitleýin artykmaçlyklara, zehin artykmaçlyklaryna we baý kärhana dolandyryş tejribesine daýanmak bilen, gözleg we önümçilikde ýöriteleşýäris. , akylly lazer kesiji enjamlary, akylly lazer kebşirleýiş enjamlaryny, akylly lazer örtük enjamlaryny, akylly lazer arassalaýjy enjamlary we olaryň böleklerini satmak we satmak.

Jingyuzhou, Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýän, dinamiki we innowasiýa akylly tehnologiýa kompaniýasy.Öňdebaryjy lazer tehnologiýasy, ajaýyp dolandyryş ulgamy, amatly logistika artykmaçlyklary, satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen sebitleýin artykmaçlyklara, zehin artykmaçlyklaryna we baý kärhana dolandyryş tejribesine daýanmak bilen, gözleg we önümçilikde ýöriteleşýäris. , akylly lazer kesiji enjamlary, akylly lazer kebşirleýiş enjamlaryny, akylly lazer örtük enjamlaryny, akylly lazer arassalaýjy enjamlary we olaryň böleklerini satmak we satmak.

Uzak wagt bäri "Made in China" "gödek ussatlyk" we "arzan we pes hilli harytlar" bilen manydaşdyr.Döwrüň ösmegi bilen adamlaryň düşünjesi ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär, Hytaýyň ýerli markalarynyň köpüsi hiline ünsi jemläp başlady.2015-nji ýylyň 19-njy maýynda Hytaýyň Döwlet Geňeşi resmi taýdan "Hytaýda 2025-nji ýylda öndürildi".Premýer-ministr Li Keqiang kärhanalaryň bazaryň esasy organy we innowasiýalaryň esasy organydygyny aýtdy.Innowasiýa esaslanýan strategiýany durmuşa geçirmegi dowam etdirmelidiris we esasy bäsdeşlik ukybyny we marka gurmak ukybyny ýokarlandyrmaga çalyşmalydyrys.Şu wagta çenli “Made in China” täze many alyp başlady.Şeýle fonda, "ýokary çykdajyly" önümleri bilen "täze" "Hytaýda öndürilen" "ýokary hilli" önümleri dünýä getirmegi maksat edinýän "JingYuzhou" gurduk, şonuň üçin dünýäde "Made in China" düşünjesini üýtgediň. .

Elmydama günüň şöhlesine eýerýän gymmat bahaly gämi JingYuzhou.Täze döwürde küpek ýoluny alar, Hytaýda öndürilen "täze" "önümleri" ýokary hilli "we" ýokary çykdajyly "dünýä getirer.

JingYuzhou-ny esaslandyryjylar

elmydama bir gaýykda bolar we hiç haçan ýüz öwürmez.