Habarlar

Habarlar

 • Hakykatdanam lazer bilen kebşirlemek ulanýarsyňyzmy?

  Hakykatdanam lazer bilen kebşirlemek ulanýarsyňyzmy?

  Lazer kebşirlemek, lazer kesilenden soň ikinji uly lazer gaýtadan işleýiş amaly tehnologiýasydyr.Soňky ýyllarda täze energiýa ulaglarynyň, ýarymgeçirijileriň, elektrik batareýalarynyň we beýleki ösüp barýan pudaklaryň islegi bilen lazer kebşirleýiş bazary çalt ösdi.Bu etapda esasy ...
  Koprak oka
 • El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynynyň garalama endiklerini we ätiýaçlyklaryny bilýärsiňizmi?

  Ilki bilen eliňizdäki lazer kebşirlemegiň haýsy lazer bilen enjamlaşdyrylandygyny görmeli.Bazardaky lazerleriň köpüsi YAG lazerleridir.Bu lazeriň ýagtylygy sazlamak birneme çylşyrymly we ýagtylyk ýoluna täsir edýän köp element bar.Çyrany nädip sazlamalydygyny aýdaýyn ...
  Koprak oka
 • El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynyny ulananyňyzda haýsy howpsuzlyk çärelerine üns bermeli?

  Lazer, adaty ýagtylyk ýaly, biologiki täsirlere (ýetişmek täsiri, ýagtylyk täsiri, basyş täsiri we elektromagnit meýdan täsiri) täsir edýär.Bu biologiki täsir adamlara peýda getirýän hem bolsa, göz, deri we nerw ulgamy ýaly adam dokumalaryna göni ýa-da gytaklaýyn zeper ýetirer ...
  Koprak oka
 • Lazer kesýän maşynyň gorag linzasyny nädip çalyşmalydygyny bilýärsiňizmi?

  Gorag linzasy lazer kesýän maşynyň optiki ulgamynda örän möhüm takyklyk komponentidir.Arassalygy, lazer kesýän maşynyň gaýtadan işleýşine we hiline uly täsir edýär.Şeýlelik bilen, hyzmat möhletine ýeten gorag linzalaryny nädip çalyşmaly?Haryt ...
  Koprak oka
 • El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynynyň bu iki ussatlygyna üns bermeli!

  El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş enjamy häzirki wagtda esasy metal material kebşirleýiş enjamydyr we köp sanly zawodlar ulanmak üçin köp sanly lazer kebşirleýji maşyn satyn alyp başlaýar.Şeýle-de bolsa, enjamyň özi gaty gowy öndürijilige eýe bolsa-da, bu iki nokat p ...
  Koprak oka
 • El bilen kebşirleýji ýaragyň fokus linzasynyň ýakylmagynyň sebäpleri näme?

  El bilen kebşirleýji ýaragyň fokus linzasynyň ýakylmagynyň sebäpleri näme?

  El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýji ýarag korpusynda köp sanly takyk enjamlar bar, şolaryň arasynda fokus linza aýratyn üns berilmelidir.Bu örän möhümdir we kebşirlemegiň hiline gönüden-göni täsir edip biler.Şonuň üçin fokus linzasyny goramak üçin el bilen kebşirlemek gorag linzasy bilen üpjün edilendir ...
  Koprak oka
 • Lazer bilen ýanmagy bilýärsiňizmi?

  Lazer bilen ýanmagy bilýärsiňizmi?

  Lazer bilen örtmek üçin armatura ulgamy Lazer bilen kebşirlemek wagtynda kebşirlenen polat plastinkany ýeterlik derejede gysmaly, şonuň üçin ýörite gysgyçlar dörediler.Lazer kebşirleýiş enjamy ägirt uly göwrüme we çylşyrymly gurluşa eýe.Tutuşlygyna çarçuwanyň gurluşy.Ulagyň çep we sag taraplary ...
  Koprak oka
 • Safetyokary howpsuzlyk kebşirleýiş işini nädip amala aşyrmaly?

  03 El bilen lazer bilen kebşirlemek adaty elektrik kebşirlemegiň ornuny tutýar Soňky ýyllarda kem-kemden ýüze çykan el bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş enjamy bazar tarapyndan uly gyzyklanma döredýär.Apparat gurallary, gapy we penjire garawullary, poslamaýan at ... ýaly dürli pudaklara çalt girdi.
  Koprak oka
 • Safetyokary howpsuzlyk kebşirleýiş işini nädip amala aşyrmaly?

  Safetyokary howpsuzlyk kebşirleýiş işini nädip amala aşyrmaly?

  Senagat önümçiliginde önümçilik howpsuzlygy hökümetiň hemişe möhüm ähmiýete eýe bolan işidi.Umumy tötänleýin şikeslerden başga-da, ýangyndan goramak önümçilik howpsuzlygynyň esasy ugrudyr.Firehli hünärli önümçilik we gaýtadan işleýän ýerler ýangyn üçin tassyklanmaly ...
  Koprak oka
 • Lazer kebşirlemegiň näçe görnüşini bilýärsiňiz?

  Alýumin garyndysyny lazer bilen kebşirlemegiň artykmaçlyklary we kemçilikleri Alýumin garyndysyny lazer bilen kebşirlemek, galvanizli polatdan ýasalan kebşirleýiş ýaly, kebşirleýiş prosesinde kebşirlemegiň hiline täsir etjek köp gözenekler we döwükler öndüriler.Alýumin elementiniň pes iony bar ...
  Koprak oka
 • Lazer kebşirlemegiň näçe görnüşini bilýärsiňiz?(2)

  Lazer kebşirlemegiň näçe görnüşini bilýärsiňiz?(2)

  3 Lazerli uçuş kebşirlemek (1) Uçuşda prinsipli kebşirleme uzakdan lazer kebşirlemek ýa-da lazer robot skaner kebşirlemek diýilýär.Robotyň altynjy okunda ýokary tizlikli skaner aýnasyny skanirlemek kellesini gurmak we lazer ýolunyň hereketini diňe aýna swing şöhlelenmesi arkaly amala aşyrmak, akyl ...
  Koprak oka
 • Lazer kebşirlemegiň näçe görnüşini bilýärsiňiz?

  Lazer kebşirlemegiň näçe görnüşini bilýärsiňiz?

  1 Lazer bilen örtmek (1) ipleörelge Lazer bilen örtmek, lazeri ýylylyk çeşmesi hökmünde ulanýan, esasy metaldan has pes eriş nokady bolan materiallary doldurgyç metal (lehim diýilýär), ýyladyşdan we eredilenden soň, suwuk lehim ulanýar. metal, bogun boşlugyny dolduryň we ýaýradyň ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5