Kompaniýanyň tertibi

Önümiň görkezilmegi

Durnukly we çydamly göteriji optiki süýümiň ujy, lazer fokusynyň we kesiş meýdanynda birneme deňsizlik şertinde işlenmeli plastinkanyň ýokarky ýüzüniň arasyndaky hemişelik aralygy üpjün etmek, işlemegiň takyklygyny üpjün etmek, kesiş işini ýokarlandyrmak üçin kabul edilýär. enjamlar, çeýe çykyş güýji
  • iş_bn_01
  • iş_bn_01

Has köp önüm

  • Metal işleýän CNC torna degirmen enjamy.Metaly döwrebap gaýtadan işlemek tehnologiýasy.Freze, kesijini iş bölegine öňe sürüp, materialy aýyrmak üçin aýlanýan kesiji enjamlary gaýtadan işlemekdir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Jiangsu welaýatynyň Çanjou şäherinde ýerleşýän, dinamiki we innowasiýa akylly tehnologiýa kompaniýasy Jingyuzhou.Öňdebaryjy lazer tehnologiýasy, ajaýyp dolandyryş ulgamy, amatly logistika artykmaçlyklary, satuwdan soňky hyzmat ulgamy bilen sebitleýin artykmaçlyklara, zehin artykmaçlyklaryna we baý kärhana dolandyryş tejribesine daýanmak bilen, gözleg we önümçilikde ýöriteleşýäris , akylly lazer kesýän enjamlary satmak we satmakdan soň…

Kompaniýa habarlary

Çanjou Jingyuzhou Intelligent Technology Co., Ltd. - pudagyň öňdebaryjysy

Topar, lazer mikro gaýtadan işleýiş we birleşdirilen gaýtadan işlemek ulgamlarynyň, esasy funksional modullaryň we lukmançylyk, elektron we beýleki ýangyç ...

Çili lososynyň Hytaýa eksporty 260,1% ýokarlandy!Geljekde ösmegini dowam etdirip biler!

Çili Salmon Geňeşi tarapyndan neşir edilen maglumatlara görä, Çili 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde takmynan 164,730 metrik tonna ekerançylyk lososyny we 1,54 milliard dollarlyk alabalyk eksport etdi, göwrümi 18,1%, gymmaty geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 31.2% ýokarlandy. .Mundan başga-da, aw ...

  • Çanjou MEN Intelligent Technology Co., Ltd.